Nies

Volgorde stoet + Stoetthema’s (2)

today9 februari 2023

Achtergrond

LOSSE GROEP 11: NLG ’t Vier ooijt a slasjen leupen

20. Skidj Oeëtj NKV
Koekoek, skidj a oeëtj a kot, he!
Tik-Tak-Tik- Tak-Tik-Tak, die horloge drotj volledig zot. Wauil`n mor wachten en wachten
om ooëtj oos kot te kommen. Die possensje om ier veer oos ieëste joeër as vaste groep nor
bauitjen te kommen is serjees op de prief gesteldj. Spautjig genoeg woare wauil`n nie
alliëjn, mor mee oos nog een massa carnavalisten die in lockdown zoot`n in oos prachtige
wettelstad.
Skidj Ooëtj met a op te jogen en op a horloge te kloppen. Wauil`n zonj willen dage met NKV
Skidj Ooëtj weer boeës weirt van auiljen aujgen agenda. Wauil`n gon daunsen en swingen
zonder van tasj thooësj te zauin.
Mor nau ist zeuveir, nau kenne we weer.
Komt ooëtj de kast nau, brekt ooëtj au kot, kreupt ooëtj a schelp, ooëtj diene molsheup!
Stekt de vlam in de paujp! `Los gehen`gelek daze zeggen!

LOSSE GROEP 12: NLG Veer Tier Thoeësj

21. De Foesjelieers NKV
Neonifius
Waujlen zenj oeëtj de put gekroepen dor oeën ooze keirk toeren.
Der kriebeld dor ieëjnen van SOLVA (nen archeloeg) oeën oos tjieënen tot dammen
boezjeren.
Zemmen oos ier opgegrauven van tisken aul die lieëmgrondlaugen.
De ieëdele jonkhieërn neudigden de ieëdele jonkvrauven ooëtj en volgen de nar met zaujn
floeëtj
Ze willen carnaval isj lieëren kennen want tis al van de 11sten ieew gelejen da ze da nog
gevierd emmen. Tijn was Ninof nog “Neonifius” en carnaval was tij neuk giejnen kattepis!
Echt ze breken ooëtj eelen kot da eet ier nog gieën ieënen gezien begot!
Allemoeël skeun in de rau doeme wauiljen nau e vreugdedaunsken ver au.
’t Wert ier ieën greut fieëst in oos stad, en da emmen wauiljen al sinjs den 11sten ieew nog
nie gad!

LOSSE GROEP 13: NLG FERM

22. De Maskesskoeten NKV
Woeër zenj die carnavalsfisjtjes gebleven? Twieë joar niks!
Al twieë joar wacht’n de Maskesskoeten op ne graulek nauige carnaval: op ne skeune
zondag, op ne goeie monjdagnacht, op ne gezojjen dauisj’ndagmeirnt …
Eje da losleupend wildj algespot?
Me shot en ne Witkap skiet’n de Maskesskoeten van Ninof weer lieëven in de brouverau.
As gediplomeerde fieëstjogers en losleupend wildj zieken ze de fieëstende wettels in oos
carnavalsland.
De maskes breken oëtj ele kot en jogen de carnavalsfisjtjes achternoeë …
Wa zenj der geiren bau, pas mor op want ja, de maskes zenj weer wildj en vrou!

LOSSE GROEP 14: NLG Pisjeloezwiejt

23. Groulek Dest MKV
Komt isj oeëtj a kot me auven Ipod

LOSSE GROEP 15: NLG Skieël van Dest

24. De Charels MKVC
Kentje gauilen da sprooksken van nienof al? In oos sproekskesachtige stad lieëven
allerhande figieren, n’ ieënen al wa zwajjer dan n’anderen. Azeu kentje Willy de
Wettelkrabber tegen ’t lauif leupen as wettels oeënt planten es. Of ejje greuten dest terwauil
dagge nor Halle oeënt stappen zetj … tein zejje kind oeën hooïs bau Kaffeezjat Kaffeegieter!
En alle belankrauike zoken werren oever de ganse sproekskes stad geroepen deer Hansken
den Bellemaun, azeu een klok van een stem ejje nog nieveranst nie heurd! Of zejje al wat
ouver en ejje goestink op iet mee skauim … tein is Witkapken al veer aus specioeël op de
boeën! En aske tein euk isj goe wiltj lachen en tieren tein is Don August de kloon in au
gebieren! Awel, iedereen verhoeël oever al dees figieren emmen de sproekjesverzaumelieërs
van De Charels verzoomelt en brengen ze veer auilen mee nor de Roze Zondagstoet! En
wauilen vieren elen nog lank en gelikkig!

LOSSE GROEP 16: NLG De Vatje Zeugen

25. Alé d’AMAzoësje vzw
Magic in Wettelland
No drou joeër Corona ’t emmen gat, es ’t tauëdj veer e dik fiestjen in oos Wettelstad.
NCV Alé d’AMAzoësje organiseert van ’t joeër e fiestjen nie normoeël: nen “trip down
memory lane”.
Want geef nou toe, ’t es toch veer den meziek, den ambiance en de kammeroëtschap woër
veuren dammen ’t allemoël doen.
We goën veneir noër den basis, d’amazoësje. Pakt makander’n moër isj goe vast en lotj
aujlen moër is goe goën, want ’t es altauëdj amazoësje mee oos op de boën!

LOSSE GROEP 17: NLG De Plangtrekkers

26. De Kloefkappers MKV
’t Es van’n trok dagge moetj leiven
Prinsj, Ninovieters, Meensjken allemoeël,
63 joeër Karnaval, 63 kieë greut baal in oons Nienof.
Een prestooësje woeër dammen as kaffeegieters, Wettelkrabbers, Stekskesmounen fieër
meegen op zauin.
Veel’n gonj ier vandoug en mergen de revue passeren,
karnavalisten van Nienof in alle vormen en moeët’n.
In 2021 emmen deur da Corona-bistjen op oons kinne megen kloppen.
Vereg joeër was dad’hier een skau bedoenink: azeu nen halven karnaval met dee Corona-
paskes …
Mor kom; ge kentjt nie aul emmen è, een dikke vrou en veel plosj in au bedde!
Vereg joeër in september tein daune sterrem.
’t Aad Stadhoeësj kan der oever meeklappen.
Gieën fistjen oeën ’t aad stadhoeësj was veer oons gieën opse.
En oëngezien da ’t van ’n trok ès dagge moetj leiven brauken wauijlen da kot ier zelf af!
En dus stonj z’hier vandoug ver ‘t 26ste joeër op rau:
MKV DE KLOEFKAPPERS van Mieërbeek; met de skoesjte renovoesje van ’t stad!
63 joeër karnaval, 63 kieë radausj.
In Nienof stad ès ’t hier vandoog fieëst.
Wa vèndje van oons nief aad stadhoeësj?
Lotj dee boxen de monjdagnacht mo knalle.
Da gerestoreerd balkon en dee moluren zènj naa ni nor beneen kommen.
Wettels, wa zènj goe bezig!
Oons fieëstlokoeësje op ’t aadstraaërsplaäijn is veneri goed veur de volgende 111 joeër.
Waauijlen zèjn zeu fier as ne paü!
Vèr d’offisieële oepenink van oons nief aad stadhoeësj hemmen oons jonges en maskes van
de Kloefkappers al gerieëd eel’n skoenjsjte kostummeken oeëngetrokken …
De Kloefkappers doenj nog voesj tot dauisjndagoved,
en tein krooëpen men vol korozje vè 2024 veneir onde oons sozje!
Tot noste joeër!

LOSSE GROEP 18: NLG Bepist en Bezoepen

27. Ves NKV
VES bestaat 22 jaar! Dat kan al tellen?!
Reden genoeg om er dit jaar een groot jubileumfeest van te maken. Toch moet er niet al te
veel show of toeters en bellen verwacht worden. VES blijft dit jaar namelijk thuis, “IN EELEN
KOT”. Om dit jubileum te vieren zitten we immers nergens beter dan in ons lokaal. Want
wanneer de mannen van VES met carnaval “OEËTJ EELEN KOT BREEKEN” komen zitten ze
toch het liefst van al op café bij Annita.
Al onze sympathisanten worden dan ook uitgenodigd om samen met ons dit jubileum te
vieren. Rendez-vous op 26, 27 en 28 februari “OOËN DEN TEUG IN DE WETTEL”

LOSSE GROEP 19: MLKV Bedasjterd Veer ’t Lieëven

28. Vrieët opt gemak NKV
Oos twieje joeër vrieët opt gemak moeten aaven, stapken veer stapken mochten wau veneir
oitj oos kot kommen, Mor tees joeër breken wauiljen oitj oos kot! Oos kostuums begostn al
stof te vangen en ooze foam bleef niemierj al te goe angen, de skoenen atn eelen blonk
verloeren en oos mannen emmen eeln al lank niemierj geschoeren.
Mor nau zemmen gerietj, gerietj veer meziek, ambiance en amuzement in de ninofske
stroeëten te bringen. Met veel toeters en e pak bellen, me oos as troebadoer in de steot zal
tier gon tellen! Daunst, zingt en viert da is nau oos greutste plezier!

29. Kiekebisj! NKV
Kiekebisj! Verteldj … wa da wauil’n al lank hon veerspeldj:
In oonzen glauzenbol zien wauil’n niks nimmer van coronabrol dus nau kommen waul’n
auilen ier verfsieren veer carnaval Nienof te vieren! Oons skeun vraukes daunsen ier int
rond en ze zenj ni gevallen op eele mond. Wauil’n stoan na veer auilen as nen bohemel want
oons Nienof es de 7sten hemel!

30. Janet nor men ert NKV
Janet, brekt oeëtj au kast!
Drau joeër zoote’men vast … 3 joeër allieën moër den dagdoogelekse sleer … Trachten en
smachten noër oos skoenstje fieëst van ’t joeër. En iederieën wetj, ’n vliegende kroeë vangt
mieër as een zittende.
Moër nau breken we de sleer! We kommen oeëtj de kast en de maskers vallen weer af!
Gedoeën me oos te moeten wegsteken! Tauidens ooze 3 zotte doogen, kennen we auindelek
weer echt zauin wie da men wil zauin. Oos parik en sjakosj liggen al geriejd, ’t ieënege d
men nog moeten doen; es ’t hoeër van oos bieënen doen. Komt alier ver ne plasj en moel,
tein mooken we’r soomen een skeun fieëst af!
Want geef nau toe, zenj we diep vanbinnen allemoeël nie een betjn een janet?

31.De Sparkens NKV
We gon der allemoeël oan!

32.De Vrijdagstarteers NKV (De Skoeten)
Carnavalisten zejjer gerieëdj veren?
2 joeër langk zitten wauijlen al me een dreuge keél.
Wauijlen zen da mieër as mieg en gon da zan in ons moil deerspoelen me ne goeie Witkap
van ’t vat.
N’Osjte groep van ’t stad is opgestoeën oetj eeilen sarcofaag en zen gerieëtj om alle
Ninovieters 5 doagen lank vanaf oos Prinsj VT verkiezink het fiest te geven daze allemoal
verdienen.
Dat er bos op za zen stoeët in de steiren geskreven.

33. Okegemse Amuzanten OKV
Circus Amuzanto!
Madammen en menieëren
Kom’t da zien, kom’t da zien.
Auinjdelek kaun d’echte sirk weer beginnen!
Ge zetj welkom ba ‘circus Amuzanto’ …!
Al 34 joeër trekken wauilj’n hier rond in ’t stad.
Deer Corona … twieë joeër alles op za gat!
Noeë twieë joeër zette men de deer’n van oons circustent weer oepen en hoeële men oons
beste trukken boeven …
Wa kommen mè ne nieve show.
Kekt auilj’n eugen mor oeëtj, zetj verwonderd en oeverdonderd …
Zitj iederieën gerieëd want de ‘Circus-directeurcloons’ van d’Oekegemse Amuzanten zenj
doeër …

Dit is de volgorde en stoetthema’s van de stoet voor de groepen 0 tot en met 19

Written by: Gerrit Wijns

Vorig bericht

Nies

Wereldprijs isomo piekt door carnaval Ninove: ENKAAVEE ontdekt waarom…

Alles in het leven wordt duurder. Wie de basisprincipes van de economie kent, kent de oorzaak van stijgende prijzen. We zien hier de onzichtbare hand van de markt aan het werk. Het principe is simpel: als veel mensen iets willen, stijgt de prijs van product. Zo heeft de een carnavalsgroep uit Ninove eigenhandig de wereldprijs van isolation moderne (isomo red.) omhoog gedreven. ENKAAVEE ging op onderzoek en vond antwoorden. Iedereen […]

today8 februari 2023

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%