Programmooësje Karnavalsweekend

Volgorde Stoet

1. Reclamestoet Raad
2. De Wettel
3. De Prinsencaemere
4. De Prinsenwagen
5. Pretensje 2.0
6. Veer Tier Thoeësj
7. Danny Goessens “spasjezot 2.0
8. NKV Nie Geweun
9. MKKV De Moesjkes
10. NKV Van ‘T Alverdrau donker
11. NKCV De Zjiëlen
12. NLG Skandoeëleg
13. NLG Skidj oeëtj
14. NKV De Foesjelieërs
15. De Drauijvers
16. Smosj
17. VZW KC Don Jo
18. NKV Kiekebisj
19. Okegemse Amuzanten
20. 3 Ridders pier Ver ‘t Plezier
21. Vrieët Opt Gemak
22. NKKV Wel Bestetj